1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಪೋಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ

ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ