1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಪೋಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ

ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ